O obci

 

Chvojnica leží v Bielych Karpatoch pod masívom Žalostinej (622 m n.m.) pätnásť kilometrov severozápadne od Myjavy.Jej história je spojená s históriou Vrboviec,ale i s históriou obcí Častkov a Sobotište,keďže vznikla vlastne odlúčením časti kopaníc od týchto obcí v roku 1957.Obec pozostáva z mnohých osád – u Horňákov, Chrasť , Hate, Vývoz, Machová, Plevín, Uhliska, Hrkolovec, u Mišíkov, u Redechov, na Brehu, u Matulov, u Oslejov, u Plešov, u Kutálkov, Vršky, u Zlochov, u Šiflov, u Kalkov, u Myjavcov, na Košári, Baráky, u Martišov, u Balážov, u Hrivnákov, u Hrtánkov, u Vojtkov, u Noštákov, u Vlčkov, Salaše a v súčasnosti má 365 obyvateľov.
 

Prví osadníci tu v 16 storočí vyklčovali les a začali sa venovať poľnohospodárstvu,chovu dobytka a oviec a poľnohospodársky charakter si obec zachovala dodnes.Charakteristickou črtou krajinotvorby Chvojnice a jej okolia je kopaničiarske osídlenie.Pestrá mozaika lesov,lúk,pasienkov a hájikov s rozptýlenými ľudskými obydliami vytvára nádherný krajinný celok.Z lesných ekosystémov sa zachovali nepravideľné systémy bučín,dubín a hrabín.Len ojedinele sa vyskytuje výsadba ihličnanov,hlavne smrek.Na severozápadnej strane hraničí s Českou republikou – obcami Tvarožná Lhota a Radějov,na juhozápade s obcami Chropov a Lopašov,na juhu a juhovýchode s obcami Častkov a Sobotište a na východe s obcou Vrbovce.Zvlnený kopcovitý terén s hladkými návršiami a množstvom potôčkov a jarkov vytvára podmienky pre bohatý rozvoj flóry a fauny.Preto bola značná časť chotára obce začlenená do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.I mimo nej sa však nachádza veľa druhov vzácnych chránených rastlín a živočíchov.preto sa na území obce nachádzajú i ďalšie osobitne chránené územia:

-Chvojnica-vodný tok s prirodzeným brehovým porastom pretekajúci obcou- prírodná pamiatka so štvrtým stupňom ochrany

-Prírodná pamiatka Šiflovské a u Horňákov – cieľom je zachovať geomorfologický a hydrogeologický stav,zachovať jednokosnú lúku s vysokým stupňom biodiverzity rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

Významnú úlohu z hľadiska rozvoja obce plní nedaleké Javornícke sedlo (360 m n.m.) – komunikačná cestná i železničná spojnica s Moravou.

         Jedinou kultúrno historickou pamiatkou obce je kostolík z roku 1893 pre veriacich Bratskej jednoty baptistov.Okolie obce ponúka turistom možnosť výletov do malebných zákutí vdoline potoka Chvojnica a turistické trasy na nenáročné túry po okolitých kopcoch s krásnym výhľadom a to najmä s miestnej rozhľadničky,ktorá sa nachádza na najvyššom vrchu v okolí- Žalostiná – s výskytom biotopov európskeho významu.Obcou prechádza viacero cyklotrás- najzaujímavejšia je cylotrasa 4 Cykloregio spájajúca neďalekú Brezovu pod Bradlom a Košariská s rodiskom M.R.Štefánika a moravský Hodonín,pôsobisko prvého prezidenta ČSR T.G.Masaryka.

         V obci sa nachádza futbalové ihrisko,ktoré využíva futbalový oddiel T.J Kopaničiar Chvojnica.Okrem toho tu pôsobí Poľovné združenie Daniel Chropov,Slovenský červený kríž,Únia žien Chvojnica a Dobrovoľný hasičský zbor.Tradíciou sa stala v širokom okolí známa akcia – Koštovka slivovice,ktorá ponúka pestrú vzorku produktov tunaších sadov a záhrad v podobe typických ušlachtilých destilátov zo sliviek,jabĺk,hrušiek i vzácnych oskoruší.Občerstvenie pre návštevníkov poskytuje Hasičský klub v areáli obecného úradu a domu kultúry,zásoby potravín si je možné doplniť v predajni rozličného tovaru Coop Jednota.